Waryński Origin Sp. z o.o. – w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Waryński Origin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie (08-430), ul. Traugutta 52, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052495 zwana dalej Waryński Origin Sp. z o.o.

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

a. wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:
adres e-mail: firma@warynski.org
pisemnie na adres siedziby Waryński Origin Sp. z o.o. 08-430 Żelechów, ul. Traugutta 52

3. Waryński Origin Sp. z o.o przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia/nazwiska/adresu/adresu e-mail/numeru telefonu/nazwy firmy/numeru NIP.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
b. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
c. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
d. w celach marketingowych w formie elektronicznej i papierowej.

5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Okres przechowywania danych.
a. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową,
b. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji w odpowiedzi na tą wiadomość.

8. Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.